INFORMACJA W PRZEDMIOCIE PRAW I OBOWIĄZKÓW W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH IM. ŚW. JANA PAWŁA II W GDYNI

I.    ADMINISTRATOR TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Zespół Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II w Gdyni (dalej „ZSK w Gdyni”).

II.    DANE KONTAKTOWE W CELU UZYSKANIA WIĘCEJ INFORMACJI O PRZETWARZANIU TWOICH DANYCH OSOBOWYCH ORAZ DOKONANIA ZGŁOSZEŃ ZWIĄZANYCH Z PRZETWARZANIEM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Dane kontaktowe dla celów: cofnięcia zgody, sprzeciwu, żądania usunięcia, sprostowania, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych:

e- mail: danuta.ciecierska.zsk@gmail.com
tel.: 586654280
adres: Zespół Szkół Katolickich im. . św. Jana Pawła II w Gdyni Plac św. Andrzeja 2 81-168 Gdynia.
Powyższe dane kontaktowe są właściwe do kontaktu we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

III.    DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ZSK W GDYNI

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: mgr Danuta Ciecierska
adres e-mail: danuta.ciecierska.zsk@gmail.com
tel.: 586654280
adres: Zespół Szkół Katolickich im. . św. Jana Pawła II w Gdyni Plac św. Andrzeja 2 81-168 Gdynia.

IV.    ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane zostały otrzymane dobrowolnie w związku z aplikowaniem do ZSK lub przyjęciem dziecka jako Ucznia albo pracownika czy współpracownika oraz w ramach prowadzonej przez ze szkołą korespondencji.

Dane osobowe otrzymujemy też w związku z realizacją zadań powierzonych nam przez przepisy prawa oświatowego i inne związane z edukacją oraz działalnością placówek edukacyjnych.
Możemy posiadać też Twoje dane, gdyż powierzył je nam administrator Twoich danych osobowych lub podmiot je przetwarzający.
Twoje dane osobowe mogą też być nam udostępnione w ramach treści wprowadzanych do używanych przez nas oprogramowania i aplikacji.
Przetwarzamy głównie zwykłe dane osobowe.
Jeżeli z jakiegoś względu przekażesz lub przekazałeś nam szczególne kategorie danych osobowych lub dotyczące wyroków skazujących i innych naruszeń prawa – jeżeli ich przetwarzanie nie będzie bezwzględnie koniecznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa to dane te niezwłocznie usuniemy. Jednakże wskazujemy, że prawo oświatowe nakłada na nas liczne obowiązki w zakresie przetwarzania szczególnych kategorii danych osobowych w celach związanych z realizacją zobowiązań nałożonych na nas przez przepisy dotyczące placówek oświatowych i opiekuńczych oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa naszym uczniom.
Dane osobowe pozyskujemy również ze źródeł publicznych.

V.    CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, bo jest to niezbędne do realizacji zobowiązań nałożonych na nas przez przepisy dotyczące placówek oświatowych i opiekuńczych oraz w celu zapewnienia realizacji nałożonych na nas obowiązków w zakresie edukacji, w tym do:
–    celów administracyjnych związanych z przyjęciem Ciebie (jako pracownika lub Rodzica/prawnego opiekuna) lub Twojego dziecka do naszej szkoły (jako ucznia lub jako kandydata);
–    wystawienia właściwych dokumentów urzędowych, zaświadczeń, opinii itd.
Przetwarzamy też dane osobowe w celu zawarcia, a następnie wykonania umowy zawartej z Tobą albo administratorem lub podmiotem przetwarzającym Twoje dane osobowe – w tym do:
•    przekazywania informacji o ofertach dla Ciebie lub Twojego dziecka/kandydata,
•    zapewnienia obsługi umów,
•    kontaktowania się z Tobą w związku z wykonywaniem zawartej umowy.
Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów pracowniczych, podatkowych i rachunkowych oraz innej sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa.
Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu ZSK w Gdyni, którym jest, m.in.:
•    zapewnienie bezpieczeństwa, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych ZSK w Gdyni oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom i zapewnienie bezpieczeństwa danych,
•    prowadzenie badań i analiz,
•    przekazywania informacji o zmianach regulaminów i danych ZSK w Gdyni,
•    obsługa Twoich zgłoszeń i korespondencji, w szczególności przez formularze kontaktowe dostępne na naszej stronie lub w naszych aplikacjach,
•    prowadzenie analiz statystycznych,
•    marketingu usług własnych, konkursów, przeprowadzania akcji promocyjnych,
•    przechowywanie danych dla celów archiwalnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa)
Na podstawie i tylko o ile udzielisz na to zgody, ZSK w Gdyni przetwarza Twoje dane osobowe w celach:
•    zapisywania danych w plikach cookies oraz gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych,
•    związanych z rekrutacją,
•    przekazywania informacji o proponowanych zmianach regulaminów, danych ZSK w Gdyni, ofertach,
•    przekazywania informacji prawnych i innych związanych z działalnością ZSK w Gdyni.

VI.    OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

W zależności od sprawy z jaką się zwracasz ZSK w Gdyni może wymagać podania przez Ciebie imienia i nazwiska, adresu e-mail i/lub numeru telefonu, jeżeli jest to wystarczające do zawarcia i wykonania umowy lub załatwienia Twojej sprawy.
ZSK w Gdyni może również żądać podania nr telefonu, PESEL/NIP oraz adresu do korespondencji względnie adresu prowadzenia działalności gospodarczej, aby móc zawrzeć i/lub wykonać umowę zawartą z Tobą.
Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy i/lub rozwiązć zaistniałego problemu.
Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np.:
•    ze względów rachunkowych lub podatkowych,
•    na potrzeby procesu rekrutacji,
•    wymaganych przez prawo oświatowe i inne przepisy prawa.
W pozostałym zakresie podanie Twoich danych jest dobrowolne. Jeżeli jednak nie podasz tych danych lub w jakikolwiek sposób uniemożliwisz nam ich przetwarzanie może to skutkować zaprzestaniem świadczenia usług i/lub rozwiązaniem umowy, względnie niezałatwieniem sprawy, z którą się do nas zwracasz.

VII.     TWOJE UPRAWNIENIA W ZAKRESIE PRZETWARZANYCH DANYCH

Masz prawo dostępu sprostowania oraz usunięcia Twoich danych lub danych dziecka/kandydata, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Masz również prawo wyrazić sprzeciw wobec  przetwarzania Twoich danych osobowych.

Uprawnienia te możesz wykonać, gdy:
•    w odniesieniu do żądania sprostowania danych:
•    zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
•    w odniesieniu do żądania usunięcia danych:
•    Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez ZSK w Gdyni,
•    cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych,
•    zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych,
•    Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem,
•    dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
•    w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych:
•    zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych,
•    Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a,  aby zostały usunięte,
•    Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń, lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu
•    w odniesieniu do żądania przeniesienia danych:
•    przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

VIII.    SKARGA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

IX.    SPRZECIW W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś.

X.    COFNIĘCIE ZGODY

Jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie zgody, masz prawo w każdym czasie ją cofnąć przesyłając w drodze e-mail, telefonicznie lub pisemnie na dane adresowe podane w punkcie I.
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może skutkować zaprzestaniem świadczenia usługi i/lub rozwiązaniem umowy, względnie niezałatwieniem sprawy, z którą się do nas zwracasz.

XI.    ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

ZSK w Gdyni może udostępniać Twoje dane osobowe podmiotom wspierającym w prowadzeniu jej działalności np.: podmioty zapewniające wsparcie techniczne, banki, operatorzy pocztowi. ZSK w Gdyni może też przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami oraz innym podmiotom jeżeli jest to wymagane bezwzględnie obowiązującymi  przepisami prawa.
ZSK w Gdyni jest zobowiązane do udostępniania Twoich danych i/lub danych Twojego dziecka/kandydata organom samorządowym i publicznym, w szczególności takim jak:
•    Parafia pw. św. Andrzeja Boboli w Gdyni-Obłużu,
•    Urząd Miasta Gdynia,
•    Ministerstwo Edukacji Narodowej,
•    Kuratorium Oświaty w Gdańsku.

XII.    OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

ZSK w Gdyni przechowuje Twoje dane osobowe przez czas niezbędny do wykonania wszelkich praw i obowiązków oraz dochodzenia roszczeń z ZSK w Gdyni z Tobą stosunków prawnych.
Dodatkowo, dane mogą być przez nas przechowywane dla celów załatwiania skarg i wniosków, prowadzenia korespondencji, zapobiegania nadużyciom i oszustwom i innym czynom zabronionym, dla celów statystycznych i archiwizacyjnych przez okres 10 lat od dnia zakończenia obowiązywania umowy lub zdarzenia powodującego konieczność takiego przetwarzania lub zgodnie z obwiązującymi w tym zakresie przepisami.
Jednocześnie, w celu rozliczalności będziemy przechowywać dane przez okres, w którym ZSK w Gdyni zobowiązana jest do zachowania danych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów (np. dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne czy samorządowe).

XIII.    PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Twoje i/lub Twojego dziecka/kandydata dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy – chyba że wyraziłeś na to wyraźną zgodę.
Zdarza się, że takie dane są przekazywane do Państw Trzecich jeżeli Twoje dziecko bierze udział w jakimś międzynarodowym konkursie, wymianie lub zmienia szkołę.

XIV.    PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W SPOSÓB AUTOMATYCZNY

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych w postaci automatycznego zawarcia umowy, obciążenia Cię prawami bądź obowiązkami lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.
Profilowanie danych osobowych przez ZSK w Gdyni może polegać na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy postępów edukacyjnych Twoich i/lub Twojego dziecka czy frekwencji.

Informacja w formacie PDF