Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w Formule 2023 oraz w Formule 2015 obowiązująca w roku szkolnym 2023/2024

Zbiór instrukcji dotyczących składania, przyjmowania oraz monitorowania e-deklaracji w systemach ZIU oraz SIOEO

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 17 sierpnia 2023 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2023/2024

Deklaracja przystąpienia do egzaminu maturalnego w 2024 r.

Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 17 sierpnia 2023 r. dotycząca adresu strony internetowej, na której można złożyć deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego w postaci elektronicznej

Zbiór instrukcji dotyczących składania, przyjmowania oraz monitorowania e-deklaracji w systemach ZIU oraz SIOEO

Komunikatu dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 1 września 2022 r. w sprawie listy jawnych zadań w części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku 2024

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty lub egzaminem maturalnym oraz konkursów dla uczniów szkół i placówek artystycznych (2 września 2022 r.)

Decyzja Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego dotyczy - Ogłoszenia listy systemów operacyjnych, programów użytkowych oraz języków programowania do wyboru w 2024 r. na egzamin z informatyki w 2024 r. będących w zasobach szkoły.

Decyzja Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego dotyczy - Ogłoszenia listy materiałów i przyborów pomocniczych wymagających dookreślenia odpowiedzialnego (szkoła lub zdający) za zabezpieczenie na egzaminie, z których mogą korzystać zdający na egzaminie maturalnym w 2024 r. zgodnie z właściwym Komunikatem Dyrektora CKE.

Decyzja Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego dotyczy - Ustalenia obowiązującej formy przebiegu egzaminów maturalnych ustnych w 2024 r. z języka polskiego oraz języków obcych nowożytnych - egzamin bez określenia poziomu (wg wyborów zdających w deklaracjach)