Historia szkoły

Wiara i rozum
są jak dwa skrzydła,
na których duch ludzki unosi się
ku kontemplacji prawdy.

św. Jan Paweł II, 'Fides et ratio'Niezwykle wymowne są powyższe słowa Piotra naszych czasów w kontekście powstawania szkół na fundamencie tradycji chrześcijańskiej, na której wyrosły pokolenia Polaków. Do takich placówek należy Zespół Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II w Gdyni: Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II, funkcjonujące do 2019 roku Gimnazjum Katolickie im. Jana Pawła II oraz Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Pawła II. Mottem naszej szkoły jest zawołanie Papieża z ostatniej encykliki “Fides et ratio”. Współczesny człowiek przeżywa głęboki kryzys, który wynika z nieumiejętności pogodzenia ze sobą wiary i rozumu. Jak uczy Jan Paweł II: “Wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy”. Chcemy, aby absolwenci Zespołu Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II jako apostołowie nowej ewangelizacji budowali cywilizację miłości w trzecim tysiącleciu. Katolickość szkoły należy rozumieć jako wychowanie i pracę w poszanowaniu podstawowych wartości chrześcijańskich, ale też radość nauki i poznania świata stworzonego przez Boga. Kierujemy się zasadą arystotelesowskiego “złotego środka” – “nec temere, nec timide” – “ani zuchwale, ani bojaźliwie”. Mówiąc o integralnym wychowaniu chrześcijańskim, budujemy wspólnotę uczniów, nauczycieli i rodziców, opartą na wzajemnym zaufaniu, szacunku i kulturze osobistej.

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Pawła II rozpoczęło swą działalność dydaktyczną 1 września 1992 roku pod nazwą – Gdyńskie Liceum Katolickie. Powstało za zgodą Kuratorium Oświaty w Gdańsku i Prezydenta Miasta Gdyni, na mocy dekretu J. E. Ks. Biskupa Mariana Przykuckiego – Ordynariusza Chełmińskiego – z dnia 10 marca 1992 roku. Inicjatorami tej szkoły byli świeccy nauczyciele i wychowawcy – absolwenci Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Początkowo organem prowadzącym szkołę była założona przez nauczycieli Agencja Oświatowa “Logos” sp. z oo. Pierwszym dyrektorem szkoły została mgr Wiesława Zaleska. Dzięki życzliwości proboszcza parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Gdyni, dla potrzeb Liceum został udostępniony bardzo obszerny, piętrowy budynek domu katechetycznego przy ulicy Rymarskiej 40, w którym mieści się do dziś (obecnie Plac św. Andrzeja 2).

31 sierpnia 1996 roku szkoła została przekazana parafii rzymskokatolickiej pw. św. Andrzeja Boboli w Gdyni-Obłużu, reprezentowanej przez ówczesnego proboszcza Ks. Prałata dra Andrzeja Czerwińskiego, który z dniem 1 września 1997 roku na stanowisko dyrektora powołał Ks. dra Wojciecha Cichosza. Od 1 września 1999 roku Ks. dyrektor wprowadził do szkoły umundurowanie, obowiązujące w dni świąteczne nauczycieli, uczniów i kadrę administracyjną, stanowi je: dla dziewcząt i kobiet – granatowa marynarka z tarczą szkoły, spódnica, biała bluzka i czarne buty; dla chłopców i mężczyzn – granatowa marynarka i spodnie, biała koszula, krawat i czarne buty. W dni powszednie zaś: dla chłopców i dziewcząt – biała koszulka i granatowa bluza z logo szkoły.

15 listopada 1999 roku na prośbę społeczności szkolnej Katolickie Liceum Ogólnokształcące otrzymało imię Jana Pawła II. Prace związane z nadaniem imienia szkole objęły i nadal obejmują: coroczny konkurs ogólnodiecezjalny o życiu i dziele św. Jana Pawła II, cykl lekcji poświęconych Patronowi Szkoły obejmujący zajęcia z historii, języka polskiego, religii, retoryki i edukacji kulturalnej, gromadzenie zbiorów książkowych, filmowych i religijnych dotyczących osoby Patrona, stworzenie internetowej strony o Papieżu, przygotowanie programu literacko-poetyckiego, ustanowienie 16 października Świętem Szkoły – Dniem Patrona.

Szkoła proponuje nauczanie języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego, łaciny i greki klasycznej; retorykę, filozofię, edukację kulturalną, jak również wszechstronny rozwój fizyczny; wychowanie ekologiczne w terenie, współpracę z uczelniami wyższymi i placówkami specjalistycznymi. Szkoła posiada również bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych. W ostatnich latach Szkoła ściśle współpracuje z uczelniami wyższymi (Politechnika Gdańska, Uniwersytet Gdański, Gdański Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Morski w Gdyni). Na uwagę zasługuje działalność Salonu Młodych twórców, który pozwala młodzieży realizować swoje artystyczne talenty. Wystawia się sztuki teatralne, organizuje koncerty, galerie i inne formy artystycznego przekazu. Szkoła współpracuje również z placówkami europejskimi.

Od 1 września 2000 roku rozpoczęło swą działalność Gimnazjum Katolickie im. Jana Pawła II. Było to pierwsze (i jedyne) w Gdyni katolickie gimnazjum publiczne.

1 września 2017 roku uroczyście zainagurowano działalność Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II. Uruchomione zostały wówczas oddziały klas IV, V, VI i VII. Uczniowie i kadra pedagogiczna mają do swej dyspozycji: klasopracownie przedmiotowe wyposażone w pomoce naukowe oraz nowoczesny sprzęt multimedialny, laboratorium chemiczne i przyrodnicze, dwie pracownie informatyczne, salę do nauki muzyki, nowoczesną siłownię, bibliotekę, aulę, salę gimnastyczną.

Obecnie reprezentantem Parafii jest Ks. Proboszcz Prałat dr Sławomir Decowski. Bezpośredni nadzór nad Zespołem Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II w Gdyni we wszystkich obszarach jego działania sprawuje Ksiądz dyrektor prof. dr hab. Wojciech Cichosz. Aktualnie wicedyrektorem Liceum jest mgr niż. Leszek Ciesielski, a wicedyrektorem Szkoły Podstawowej mgr Dariusz Kruca.

Szkoła Podstawowa i Liceum Katolickie to szkoły publiczne, a zatem rodzice nie ponoszą kosztów kształcenia uczniów. Mogą oni zdobywać wiedzę i kształtować swoją osobowość w Gdyni na Placu św. Andrzeja 2.

Z dumą możemy dziś powiedzieć: nasza Szkoła, skupiająca obecnie ponad 500 uczniów, cieszy się dynamicznym rozwojem, łączy wychowanie klasyczne z wyzwaniami współczesności. Dbając o czytelność programów dydaktyczno-wychowawczych, jak również relacji międzyludzkich, w Zespole Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II w Gdyni bardzo wyrazisty staje się, z jednej strony, Lucius Annaeus Séneca z myślą klasyczną: Jeśli nie znasz portu przeznaczenia, wiatry pomyślne nie będą ci wiały, a z drugiej, Patron Szkoły – św. Jan Paweł II z propozycją harmonijnego łączenia wiary i rozumu, jako dwóch skrzydeł unoszących rozum ludzki ku kontemplacji prawdy. To wszystko sprawia, że nasza Szkoła cieszy się bardzo dobrą opinią w środowisku lokalnym i zaprasza wielu kandydatów oraz sympatyków na wstępne egzaminy kierunkowe. Dyrekcja Szkoły, Nauczyciele i Uczniowie bardzo starają się już dziś jak najlepiej pracować na dobre imię Zespołu Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II, Ojczyzny i Kościoła w przyszłości.