Dziś mija 16 lat od śmierci wielkiego papieża Polaka. Jan Paweł II zmarł 2 kwietnia 2005 roku w Watykanie, o godzinie 21.37. Pogrzeb papieża odbył się  sześć dni później. Prostą trumnę z drewna cyprysowego ustawiono na Placu Świętego Piotra. Mszę świętą koncelebrowało kolegium kardynalskie i patriarchowie kościołów wschodnich, którym przewodniczył kardynał Joseph Ratzinger, późniejszy papież Benedykt XVI. Szczególnie widzialnym znakiem tej ceremonii było hasło „santo subito” – „święty natychmiast” skandowane przez wiernych. Dwa dni przed śmiercią papież Jan Paweł II zawierzył świat i kościół Bożemu Miłosierdziu. Został kanonizowany 27 kwietnia 2014 roku, w Niedzielę Bożego Miłosierdzia.

Modlitwa «Regina caeli». Ostatnie rozważanie napisane przez Ojca Świętego

„Również i dzisiaj rozbrzmiewa radosne wielkanocne Alleluja. Czytany dzisiaj fragment Ewangelii św. Jana mówi o tym, że wieczorem owego dnia Zmartwychwstały ukazał się apostołom i «pokazał im ręce i bok» (J 20, 20) — znaki bolesnej męki, wyryte w sposób trwały w Jego ciele także po zmartwychwstaniu. Te chwalebne rany, które osiem dni później pozwolił dotknąć niedowierzającemu Tomaszowi, objawiają miłosierdzie Boga, który «tak (…) umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał» (J 3, 16).Ta tajemnica miłości znajduje się w centrum dzisiejszej liturgii Niedzieli in albis, niedzieli poświęconej kultowi Bożego Miłosierdzia. Ludzkości, która czasami wydaje się zagubiona i opanowana przez moce zła, egoizm i lęk, zmartwychwstały Pan ofiarowuje w darze swą przebaczającą miłość, która daje pojednanie i na nowo otwiera serce na nadzieję. Miłość ta nawraca serca i obdarza pokojem. Jak bardzo świat potrzebuje zrozumienia i przyjęcia Bożego miłosierdzia!

Panie, który przez swoją śmierć i zmartwychwstanie objawiasz miłość Ojca, wierzymy w Ciebie i z ufnością powtarzamy Ci dzisiaj: Jezu, ufam Tobie, miej miłosierdzie dla nas i świata całego”