ZASADY PRZYJĘCIA DO LICEUM (PDF)

Harmonogram rekrutacji do do Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. św. Jana Pawła II w Gdyni
1. 18 maja 2020 r. – 10 czerwca 2020 r. – wypełnienie formularza zgłoszeniowego do klasy I,
2. 15 czerwca 2020 r. – 25 czerwca 2020 r. złożenie dokumentów wymaganych w toku rekrutacji – elektronicznie (e-mailem) lub osobiście w sekretariacie szkoły w godz. 8.00 -16.00.
3. 26 czerwca 2020 r. – 29 czerwca 2020 r. do godz. 14.00 dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.
4. 29 czerwca 2020 r. godz. 17.00 ogłoszenie listy rankingowej i rezerwowej.
5. Do 4 sierpnia 2020 r. uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty.
6. 12 sierpnia 2020 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
20200617_ulotka_reklamowa_klo_sp_www
Harmonogram rekrutacji do klas I i IV Katolickiej Szkoły Podstawowej– aktualizacja 08 maja 2020 rok
1. Do 29 maja br. zapisy do Katolickiej Szkoły Podstawowej im św. Jana Pawła II w Gdyni – wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego, który znajduje się na stronie internetowej szkoły.
2. Składanie dokumentów do szkoły: od 26 maja do 29 maja br. (po wcześniejszym umówieniu telefonicznym z pracownikiem sekretariatu).
3. Rozmowy rekrutacyjne kandydatów i ich rodziców z zespołem rekrutacyjnym: 1 czerwca – 5 czerwca br. (szczegółowy termin i forma spotkania zostanie przekazana przez sekretariat szkoły).
4. Lista rankingowa kandydatów do Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Gdyni zostanie ogłoszona 5 czerwca br. o godzinie 17.00.
5. W przypadku wolnych miejsc, rozpocznie się uzupełniające postępowanie kwalifikacyjne.
6. Po ogłoszeniu listy rankingowej odbędzie się spotkanie dyrekcji szkoły z rodzicami kandydatów. Dokładna data zostanie wyznaczona w dniu ogłoszenia listy rankingowej.