Zgłoszenie kandydata

Poniższy dokument należy wypełnić elektronicznie (używając programu Acrobat Reader), wydrukować i dostarczyć wraz z pozostałą dokumentacją do Sekretariatu Szkoły. Przed wypełnieniem “Zgłoszenia kandydata” należy wysłać formularz rekrutacyjny, otrzymując tym samym indywidualny kod rekrutacyjny.

Kliknij poniżej, aby otworzyć (PDF)

Zgłoszenie

Pamiętaj! Złóż komplet dokumentów!
  • • wypełnione elektronicznie, wydrukowane i podpisane zgłoszenie kandydata,
  • • 2 aktualne zdjęcia legitymacyjne,
  • • odpis skrócony aktu urodzenia (poświadczona kopia),
  • • świadectwo promocyjne z roku szkolnego 2016/2017,
  • • poświadczony przez szkołę podstawową lub rodziców/prawnych opiekunów odpis ocen śródrocznych z roku szkolnego 2017/2018,
  • • dodatkowe informacje o kandydacie (np. dyplomy, wyróżnienia, zaświadczenia).