Współpraca z instytucjami i projekty

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3 w Gdyni

Współpraca z poradnią opiera się na udzielaniu szeroko pojętej pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom, rodzicom poprzez bezpośrednią współpracę pedagoga szkolnego z opiekunem merytorycznym wyznaczonym przez poradnię.
Jest to współpraca ważna, ponieważ na podstawie opinii poradni nauczyciele otrzymują informacje o danym uczniu, potrzebne do dalszej pracy dydaktyczno-wychowawczej. Na podstawie zaleceń opracowany jest plan działań wspierających(PDW) oraz dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia.
Poradnia wspiera działania szkoły poprzez:

 • Diagnozę specjalistyczną: psychologiczną, pedagogiczną;
 • Punkty konsultacyjne dla młodzieży, rodziców i nauczycieli;
 • Terapię i psychoedukację dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych -indywidualną lub grupową;
 • Konsultacje i terapie rodzin;
 • Terapię zaburzeń dusfunkcyjnych;
 • Pomoc w diagnozowaniu i rozwijaniu możliwości oraz mocnych i słabych stron uczniów;
 • Zajęcia warsztatowe dla uczniów i rodziców: szkoła dla rodziców;
 • Spotkania informacyjno-szkoleniowe dla pedagogów;

Poradnia realizuje zadania poprzez diagnozę, konsultację, terapię. Ważnym zadaniem poradni, jest orzekanie w sprawie kształcenia specjalnego oraz w sprawach indywidualnego nauczania.
Opinię wydaje się na pisemny wniosek rodziców dziecka. Na wniosek lub za zgodą rodziców poradnia przekazuje kopię opinii do placówki, do której uczęszcza uczeń.

Osoba odpowiedzialna z ramienia ZSK w Gdyni: Mariola Błaszczuk
Strona: www.ppp3gdynia.szablon.pl

Komenda Miejska Policji  w Gdyni

W ramach długofalowej pracy profilaktyczno – wychowawczej szkoła i policja utrzymują stałą, bieżącą współpracę w zakresie profilaktyki zagrożeń.
Koordynatorem współpracy jest szkolny pedagog.
W szkole obowiązują procedury postępowania w razie sytuacji kryzysowej.
W ramach współpracy policji ze szkołą organizuje się:

 • spotkania z zaproszonymi specjalistami ds. nieletnich i patologii,
 • spotkania tematyczne młodzieży szkolnej z udziałem policjantów m.in. na temat odpowiedzialności nieletnich za popełniane czyny karalne,  na temat zasad bezpieczeństwa, zachowań ryzykownych oraz sposobów unikania zagrożeń,
 • informowanie policji o zdarzeniach na terenie szkoły wypełniających znamiona przestępstwa, stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia uczniów oraz przejawach demoralizacji dzieci i młodzieży,
 • udzielanie przez policję pomocy szkole w rozwiązywaniu trudnych, mogących mieć podłoże przestępcze problemów, które zaistniały na terenie szkoły,
 • prowadzenie działalności edukacyjnej.

Osoba odpowiedzialna z ramienia ZSK w Gdyni: mgr Mariola Błaszczuk

strona: www.gdynia.policja.gov.pl

Archidiecezja Gdańska

Działania mają charakter ewangelizacyjny i są podejmowane w celu przekazania uczniom wiary oraz wymiany doświadczeń z rówieśnikami, a także zapoznania się z różnymi sakralnymi miejscami archidiecezji gdańskiej.

 1. NIEDZIELA PALMOWA - Z ustanowienia papieża Jana Pawła II, Niedziela Palmowa ma charakter Światowych Dni Młodzieży na szczeblu diecezjalnym. Uczniowie biorą udział w uroczystej Mszy świętej sprawowanej pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia w Katedrze w Gdańsku Oliwie oraz aktywnie uczestniczą w organizowanych tego dnia wydarzeniach.
 2. ODPUST ŚW. WOJCIECHA - Uczniowie biorą udział w Archidiecezjalnych obchodach Odpustu ku czci św. Wojciecha – patrona archidiecezji gdańskiej, które odbywają się na Wzgórzu św. Wojciecha w Gdańsku.
 3. GDAŃSKIE SEMINARIUM DUCHOWNE - Szkoła współpracuje z Gdańskim Seminarium Duchownym w różnego rodzaju projektach, konferencjach i spotkaniach organizowanych dla uczniów.

Osoba odpowiedzialna z ramienia ZSK w Gdyni: ks. prof. dr hab. Wojciech Cichosz
strona: www.diecezja.gda.pl

Współpraca z firmą Thomson Reuters  w ramch projektu Apps for Good

APPS FOR GOOD jest otwartym edukacyjnym, ruchem technologicznym, który współpracuje ze szkołami zapewniając kursy dla młodych ludzi w wieku od 10 do 18 lat. Uczniowie pracują w grupach jako drużyna, opracowując interesujące ich zagadnienia z zakresu IT dotyczące np.: stron internetowych, usług multimedialnych,  aplikacji mobilnych itp.

Podobnie jak profesjonalni przedsiębiorcy przechodzą przez kluczowe elementy tworzenia produktu, od  pomysłu, poprzez zbadanie technicznej wykonalności i programowania do projektu produktu, modelu strategii biznesu i marketingu. Zadaniem projektu jest nauka rozwiązywania codziennych problemów przy pomocy zaprojektowanej aplikacji, rozwój umiejętności rozwiązywania problemów, kreatywności, komunikacji i pracy w grupach. Uczniowie poznają cały proces tworzenia aplikacji w sposób praktyczny.

Przez cały czas trwania  kursu uczniowie wspierani są pracą wolontariuszy – Ekspertów z różnych dziedzin – technologii informacyjnej, przedsiębiorców, którzy pomagają i nadzorują postęp pracy uczniów, dodają im inspiracji i motywacji.

Osoby odpowiedzialne z ramienia ZSK w Gdyni: Paweł Zajkowski, Danuta Koleśniak

Fundacja Gospodarcza w Gdyni

Nazwa projektu: Pomorskie Miasteczko Zawodów-warsztaty z zakresu aktywizacji zawodowej młodzieży i przedsiębiorczości.
Fundacja Gospodarcza w roku szkolnym 2013/2014 objęła trzyletnim patronatem doradztwo zawodowe w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II w Gdyni.
Patronat doradztwa zawodowego jest usługą świadczoną w ramach zadania publicznego Pomorskie Miasteczko Zawodów i obejmuje:
a) stworzenie 3 grup uczniów dla których przeprowadzone zostaną warsztaty: “Poznaj siebie” oraz “Poznaj rynek edukacyjno-zawodowy”,
b) spotkania indywidualne z doradcą zawodowym, poświęcone pogłębionemu samopoznaniu i zaplanowaniu dalszej drogi edukacyjno-zawodowej.
Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Gdyni jest jedyną gdyńską szkoła ponadgimnazjalną zaproszoną do udziału w grantowym projekcie.
Dzięki uczestnictwu w zajęciach uczniowie dowiedzą się m. in. jaki jest ich profil zainteresowań, dotyczący wyboru zawodu, a także zdobędą wiedzę o typie swojego temperamentu – co również jest niezwykle przydatne w poszukiwaniu swojego ‘’zawodu idealnego’’. Uczestnicy będą mieli szansę zastanowić się nad wartościami i priorytetami, którymi chcieliby kierować się w swojej przyszłej pracy.
Oferta planowanych warsztatów w pełni zaspokoi potrzeby uczniów, a mianowicie :

 • Chęć lepszego poznania samego siebie.
 • Chęć lepszego poznania dostępnych możliwości edukacyjno-zawodowych.
 • Zwiększenie wiedzy na temat rynku pracy oraz istniejących zawodów.

Korzyści dla uczniów objętych projektem:

 • Profesjonalna analiza predyspozycji, preferencji i planów zawodowych.
 • Porada oparta na nowoczesnych metodach badania.
 • Kompleksowe wsparcie ze strony wysokiej klasy doradców zawodowych i psychologów.
 • Atrakcyjny program warsztatów z zakresu aktywizacji zawodowej.
 • Przygotowanie do sformułowania trafnych celów edukacyjno-zawodowych.
 • Wzrost wiedzy psychologicznej na temat wpływu pracy zawodowej na inne aspekty życia.
 • Wzrost umiejętności prawidłowego planowania swojej przyszłości zawodowej z wykorzystaniem zdobytych informacji.
 • Lepszy start na dynamicznie zmieniającym się współczesnym rynku pracy.

Niezależnie od realiów gospodarczych, umiejętność mądrego kształtowania swojej przyszłości zawodowej z wykorzystaniem naturalnych talentów zagwarantuje młodzieży sukces na rynku pracy.
Osoba odpowiedzialna z ramienia ZSK w Gdyni: Mariola Błaszczuk

strona: www.fungo.com.pl

Gdyński Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

GODN jest samorządową placówką doskonalenia nauczycieli, która oferuje między innymi wspomaganie szkół i zespołów nauczycieli, konferencje i konsultacje metodyczne,, szkolenia Rady Pedagogicznej oraz kursy kwalifikacyjne i doskonalące. Dzięki prowadzonej przez GODN działalności wydawniczej, nauczyciele Zespołu Szkół Katolickich publikują artykuły w Gdyńskim Kwartalniku Oświatowym oraz uczestniczą w przygotowaniu publikacji książkowych. W ramach działalności GODN regularnie (kilka razy w semestrze) odbywają się w naszej szkole spotkania i konferencje metodyczne, lekcje otwarte i warsztaty dla młodzieży oraz nauczycieli.
Osoba odpowiedzialna z ramienia ZSK w Gdyni: dr Piotr Malecha
strona: http://sni.edu.pl/godn

Orszak Trzech Króli

Orszak Trzech Króli, to przedstawienie Jasełek wystawiane w przestrzeni publicznej, na ulicach wiosek, miast i miasteczek w Polsce oraz zagranicą. Jest to inicjatywa działania wspólnoty lokalnej społeczności. Rodziny, szkoły, nauczyciele, sąsiedzi, lokalni włodarze – ludzie tworzą to niezwykłe przedstawienie.
We wszystkich miejscowościach Orszak jest organizowany lokalnie. Każda z nich dodaje swój koloryt i tworzy własną historię. W kolejnych latach w całej Polsce na potrzeby organizacji Orszaku Trzech Króli powstało wiele organizacji: stowarzyszeń i fundacji, które przez cały rok podejmują różnego rodzaju inicjatywy wspierające miejscową wspólnotę.
Orszak to także towarzyszące wydarzenia edukacyjno-kulturalne. W wielu miejscach przygotowywane są: koncerty kolęd, występy regionalnych kapel, różnorodne pokazy, konkursy na najpiękniejszą szopkę, betlejemską gwiazdę, najciekawsze, „tematyczne” przebranie. Wydawane są także książki „Trzej Królowie. Mędrcy ze wschodu”, a w 2016 roku zostały wydane „Tradycje Bożonarodzeniowe”.
Orszak Trzech Króli, który co roku, 6 stycznia, przechodzi ulicami wielu miejscowości w Polsce, a także na świecie, zaprasza do wspólnego wyrażania radości z Narodzenia Pańskiego poprzez kolędowanie.
Zwyczaje te sprzyjają świętowaniu wyjątkowego, Bożonarodzeniowego czasu między 25 grudnia a 6 stycznia, nazywanego po staropolsku “godami”. Zwieńczeniem tego okresu jest Święto Epifanii, Objawienia Pańskiego, potocznie określane jako Święto Trzech Króli. Kolędowanie, to zatem nie tylko śpiewanie kolęd, ale również bogaty obrzęd ludowy, głęboko zakorzeniony w chrześcijańskiej tradycji i w polskiej kulturze.
Patronat nad Orszakiem Trzech Króli w Gdyni sprawuje Arcybiskup Metropolita Gdański, Sławoj Leszek Głódź i Prezydent Miasta Gdyni, Wojciech Szczurek. Zespół Szkół Katolickich im. Jana Pawła II w Gdyni współdziała z Klasztorem Franciszkanów OFMConv Parafią św. Antoniego na Wzgórzu św. Maksymiliana w Gdyni poprzez: przygotowanie liturgii Mszy świętej i śpiewu kolęd, opracowanie scenek do Jasełek oraz przemarszu z banerem i flagami Orszaku.
Osoba odpowiedzialna z ramienia ZSK w Gdyni: dr Beata Chlewicka
strona: orszak.org

Liga Obrony Kraju

W ramach współpracy z LOK nasza Szkoła angażuje się w dwa ważne przedsięwzięcia: Zawody Komputerowe Młodzieży Szkolnej o Mistrzostwo Gdyni pod patronatem Prezydenta Miasta Gdyni oraz Szkolna Liga Strzelecka.
Zawody Komputerowe odbywają się rokrocznie na początku marca. W marcu 2016 r. odbyły się Jubileuszowe XX Zawody. Nasi uczniowie Gimnazjum i Liceum od wielu lat osiągają w tym konkursie najwyższe lokaty.

Szkolna Liga Strzelecka jest organizowana przez Zarząd Rejonowy L.O.K. przy współpracy z Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Gdyni. Jej celem jest popularyzacja i umasowienie sportu strzeleckiego wśród młodzieży oraz podnoszenie umiejętności strzeleckich. Zawody strzeleckie w ramach Ligi są przeprowadzane na strzelnicy Zarządu Rejonowego L.O.K w Gdyni przy ulicy Świętojańskiej 5/7.
Warunki strzelania:

 • Karabinek pneumatyczny typu CZ 200
 • Postawa strzelecka stojąc
 • Odległość 10 m
 • Tarcza pierścieniowa TS-2
 • Strzały próbne – 5
 • Strzały oceniane 20 ( po 3 strzały do tarczy )
 • Czas strzelania 25 min., łącznie ze strzałami próbnymi

Rywalizacja odbywa się indywidualnie (oddzielenie dla dziewcząt i chłopców) oraz zespołowo (oddzielenie dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych)
Sędzią głównym zawodów jest brązowy medalista Igrzysk Olimpijskich w Montrealu, trener strzelectwa Jerzy Greszkiewicz, zawodnik WKS „FLOTA’’ Gdynia.

Osoby odpowiedzialne z ramienia ZSK w Gdyni: mgr Katarzyna Straszkiewicz, mgr Krzysztof Pękala

Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku

Program edukacyjny ,,Adwokat przydaje się w życiu” skierowany jest do młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej,w ramach którego adwokaci przybliżają młodzieży podstawy najważniejszych dziedzin prawa.
Program obejmuje następujące bloki tematyczne:

 • prawo cywilne
 • prawo konsumenckie i prawo umów
 • prawo autorskie i ochrona wizerunku
 • prawo karne
 • specyfika zawodu adwokata

Celem programu jest nie tylko wzbogacenie wiedzy z zakresu prawa, którą młodzież wyniosła z zajęć szkolnych, ale także przedstawienie praktycznych aspektów wybranych dziedzin prawa, które mogą przydać się w życiu.

Osoba odpowiedzialna z ramienia ZSK w Gdyni: mgr Mariola Błaszczuk

AUTOŚWIAT

Akademia Auto Świat to inicjatywa wydawcy magazynu „Auto Świat”, najpoczytniejszego tygodnika motoryzacyjnego w Polsce. Kurs Akademia Auto Świat jest pierwszą w Polsce siecią nowoczesnych Szkół Jazdy. Wszystkie ośrodki, które ją tworzą, działają według tej samej, autorskiej metody nauki. Szczególny nacisk kładą na bezpieczeństwo i pewność zachowań na drodze. W ramach swej działalności organizują dla młodzieży szkolenia z zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pokazy, w czasie których uczestnicy mogą poczuć jakie siły działają na ciało ludzkie podczas wypadku drogowego.

Osoba odpowiedzialna z ramienia ZSK w Gdyni: mgr Krzysztof Pękala
strona: akademia.autoswiat.pl/